top of page

გიმნაზიის ხარისხის განვითარებისა და პროფესიული მხარდაჭერის ჯგუფი ნინო ჯავახიშვილის გაკვეთილზე

გიმნაზიის ხარისხის განვითარებისა და პროფესიული მხარდაჭერის ჯგუფის წევრები ისტ-ის გაკვეთილს დაესწრნენ. გაკვეთილიმე-6 კლასში ჩატარდა. ნინო ჯავახიშვილმა კოლეგებისაგან დადებითი უკუკავშირი მიიღო.7 views0 comments
Post: Blog2 Post
bottom of page