top of page

ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების წრე„ოპერაციული სისტემა Windows"

წრის ხელმძღვანელი: მორის აკოფიანი

სკოლა: ააიპ-საქართველოს საპატრიარქოს ურბნისისა და რუისის ეპარქიის ქარელის წმ. გიორგი მთაწმინდელის სახელობის გიმნაზია

ელ.ფოსტა: makofiani@gmail.com

სამიზნე ჯგუფი: მე-6 კლასის მოსწავლეები (მე-5 კლასიდან ისტ-ით განსაკუთრებულად დაინტერესებული ბავშვები)

მოსწავლეთა რაოდენობა: 10

წრის პროფილი: საგანმანათლებლო პრაქტიკული კურსი

შეხვედრების ადგილი და დრო: 10/10/2019-დან პირველი სემესტრის მანძილზე ყოველ ხუთშაბათს ისტ-ის ლაბორატორიაში გაკვეთილების შემდეგ.

შეხვედრის ხანგრძლივობა: 45 წუთი

მიზანი: წრის შექმნის მიზანია მოსწავლეების საბაზისო ცოდნის გაღრმავება საინფორმაციო ტექნოლოგიებში, კონკრეტულად კი ოპერაციულ პროგრამა Windows-თან მიმართებაში. ასევე ამ პროგრამის პრაქტიკული მოხმარების უნარების შეძენა, რაც საკმარისი იქნება შემდეგ საფეხურზე სწავლის გასაგრძელებლად. მოსწავლეები შეძლებენ ისტ-ის ეფექტიან გამოყენებას, გაიუმჯობესებენ კვლევის ციფრული საშუალებების ფლობის უნარებს.

წრის ფუნქციონირების მნიშვნელობა და აქტუალურობა: წრე შეიქმნა მოსწავლეების კონკრეტული თხოვნით-შეესწავლათ ოპერაციული სისტემა windows 10-ის ინსტალაცია. რამდენადაც საკითხი ეხებოდა ისტ-ის კომპეტენციების აქტუალურ საკითხებს, გადავწყვიტე

დამეგეგმა შეხვედრები დაინტერესებულ მოსწავლეებთან და ხელი შემეწყო მოტივაციის ამაღლებაში, საშუალება მიმეცა განევითარებინათ ისეთი კომპეტენციები, როგორებიცაა: ციფრული მოწყობილობისა თუ ციფრული რესურსის პარამეტრების გააზრება (მაგალითად, საჭირო აპარატურული რესურსები); ციფრული მოწყობილობის მუშაობის პრინციპებისა და ინფორმაციის შენახვა-დამუშავება-გადაცემის შესახებ წარმოდგენის შექმნა (მაგალითად, ოპერაციული სისტემისა და ფაილის ცნებების გააზრება, ასევე იმის გააზრება, რომ ტექსტური, გრაფიკული და აუდიომასალა ციფრულ მოწყობილობაში ინახება ერთი და იმავე სახის ერთეულში).

ისტ-ის სტანდარტით მისაღწევი შედეგები:

ის.ტექნ.დაწყ.1.

მოსწავლე უნდა იცავდეს სოციალურ, ეთიკურ და უსაფრთხოების ნორმებს ისტ-ის გამოყენების დროს

· ქსელურ გარემოში ავლენს პოზიტიურ სოციალურ უნარ-ჩვევებს;

· მონაწილეობს ციფრული ტექნოლოგიების უსაფრთხოდ გამოყენების სასკოლო/საკლასო წესების შემუშავებაში და იცავს მათ ქსელისა და ციფრული საშუალებების გამოყენებისას;

ის.ტექნ.დაწყ.2.

მოსწავლემ უნდა შეძლოს ისტ-ის ეფექტიანი და უსაფრთხო გამოყენება

· უსაფრთხოდ და სწორად იყენებს ინფორმაციის შესანახ მოწყობილობებს (მყარი დისკი, CD, DVD, Blue-Ray, ფლეშ მეხსიერება, მეხსიერების ბარათი) და მათი მიერთების ან/და ჩადების ადგილებს;

· ეფექტიანად იყენებს კლავიატურას, იაზრებს კლავიშების განლაგებას და მათ ფუნქციებს;

· ეფექტიანად იყენებს მაუსს/ტაჩპედს, მოხერხებულად იყენებს მის ღილაკებს;

· მუშაობის პროცესში საჭიროებისამებრ ინახავს ციფრულ მასალას პროგრამული უზრუნველყოფის შესაბამისი ფუნქციების გამოყენებით;

ის.ტექნ.დაწყ.3.

მოსწავლემ უნდა შეძლოს სხვადასხვა სახის ციფრული საშუალების შერჩევა და გამოყენება ინფორმაციის მოძიებისას და კვლევის პროცესში

· ინფორმაციის სხვადასხვა ფორმატის მქონე საცავებში ძიებისას, შეარჩევს და იყენებს შესაბამის ციფრულ საშუალებებს;

· ინფორმაციის ძიებისას ეფექტიანად იყენებს გავრცელებულ საძიებო სისტემებს. შეუძლია საძიებო სიტყვების, ფრაზებისა და მათი კომბინაციების ადეკვატურად შერჩევა და გამოყენება;

ის.ტექნ.დაწყ.4.

მოსწავლემ უნდა შეძლოს სხვადასხვა სახის ციფრული საშუალების შერჩევა და გამოყენება ციფრული პროდუქტის შექმნისას

· აფასებს ციფრული საშუალებების შესაძლებლობებს და ადეკვატურად შეარჩევს მათ ახალი პროდუქტის შექმნისას;

ის.ტექნ.დაწყ.5.

მოსწავლემ უნდა შეძლოს სხვადასხვა სახის ციფრული საშუალების შერჩევა და გამოყენება კომუნიკაციისა და თანამშრომლობისათვის

· იცავს საკომუნიკაციო საშუალებების კორექტულად გამოყენების წესებს (მაგალითად: იცავს ქსელის უსაფრთხოების წესებს, პირადი ხასიათის ინფორმაციის ხელშეუხებლობის ნორმებს, ციფრული რესურსების მისაწვდომობის ნორმებს).
20 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page