top of page

ლიზა ლომიტაშვილის საწრეო მუშაობა მათემატიკაში

ლიზა მასწავლებლის ბავშვები სიამოვნებით ესწრებიან წრის შეხვედრებს. გთავაზობთ გეომეტრიული ფიგურების შესახებ შეხვედრის ფოტომასალას.16 views0 comments
bottom of page